Firma DEKONTA Polska oferuje przeprowadzenie remediacji środowiska gruntowo-wodnego metodą biotechnologiczną IN SITU i EX SITU z zastosowaniem bakterii rozkładających zanieczyszczenie.

Posiadamy płytę bioremediacyjną niezbędną do przeprowadzenia prac metodą EX SITU znajdującą się w okolicach Warszawy.

Proponowane metody i zakres prac z nimi związanych:

Remediacji ex-situ:

 • Projekty prac remediacyjnych
 • Wydobycie zanieczyszczonych gruntów
 • Profesjonalny nadzór nad pracami
 • Transport z zgodny z uzyskanymi decyzjami
 • Unieszkodliwienie i odzysk zanieczyszczonych gruntów na płycie remediacyjnej

Remediacja ex-situ onsite:

 • Projekty prac remediacyjnych
 • Zaprojektowanie i wykonanie płyty bioremediacyjnej
 • Bioremediacja gruntu
 • Nadzór nad procesem oczyszczania

Remediacja in-situ:

Usuwanie skutków awarii komunikacyjnych

Przed wykonaniem prac remediacyjnych należy uzyskać stosowną decyzję na pozwolenie wykonywanie prac remediacyjnych. Decyzję taką wydaje Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska.

REMEDIACJA EX SITU – Biodegradacja zanieczyszczeń gruntu w technologii EX SITU- poza miejscem skażenia.

W przypadkach gdy wybranie skażonego gruntu jest ekonomicznie opłacalne i możliwe pod względem technicznym, można zastosować w celu jego oczyszczenia technologię EX SITU. Technologia ta polega na wybraniu, transporcie i złożeniu skażonego gruntu na specjalnie przygotowanej tzw. płycie remediacyjnej i przeprowadzeniu na niej procesu oczyszczania. System oczyszczający w technologii EX SITU składa się z płyty remediacyjnej, zbiornika na odcieki, namnażalnika preparatu, bioreaktora i systemu zraszania odpadu.

Schemat przykładowy oczyszczania w technologii "EX-SITU"

Schemat przykładowy oczyszczania w technologii „EX-SITU”

P – podłoże
Pr – płyta remediacyjna
G – zanieczyszczony grunt
Np – namnażalnik preparatu bakteryjnego
B – bioreaktor
Sz – system zraszania odpadu
Zo – zbiornik na odcieki

Przykładowa konstrukcja płyty remediacyjnej:
Pp – podsypka piaskowa (10-15 cm)
Gm – geomembrana
Pż – pospółka (10-15 cm)
M – mata słomiana
D – system drenażowy

Płyta remediacyjna jest izolowaną od podłoża powierzchnią, na której równomiernie rozkłada się skażony grunt. Izolację stanowi np. beton z powłoką ochronną lub podsypka piaskowa z geomembraną, która uniemożliwia wtórne rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Zastosowana konstrukcja płyty remediacyjnej zależy od długości czasu, przez jaki płyta ma pracować. Kolejnym elementem płyty jest system drenaży odprowadzający odcieki.

Zbiornik na odcieki gromadzi roztwory zebrane systemem drenażowym z płyty remediacyjnej, które później są ponownie wykorzystywane w bioreaktorze.
Namnażanik preparatu jest miejscem, w którym zostaje wyprodukowany koncentrat preparatu bakteryjnego. Z koncentratu następnie można wyprodukować odpowiednią ilość roztworu, który jest aplikowany na płytę remediacyjną. Produkcja roztworu aplikowanego bezpośrednio na płytę następuje w bioreaktorze. Preparat wytworzony w bioreaktorze jest dostarczany na płytę remediacyjną za pomocą systemu zraszania odpadu.

W niektórych przypadkach system oczyszczający jest modyfikowany poprzez dodanie systemu sztucznego napowietrzania oczyszczanego gruntu. Jednym z takich przypadków jest oczyszczanie gruntu o miąższości kilku metrów. Oczyszczany grunt bowiem musi być dostatecznie napowietrzony w całej swej objętości. W przypadku warstwy gruntu do 1,5 m wystarczającym systemem napowietrzania jest jego mechaniczne przerzucanie.

W procesie oczyszczania poza odpowiednimi szczepami bakterii potrzebne są jeszcze składniki odżywcze niezbędne dla rozwoju bakterii oraz woda. Substancjami odżywczymi są składniki mineralne: azot, fosfor, potas (pochodzące z nawozów NPK) oraz niektóre produkty uboczne z przemysłu spożywczego, np. melasa. Woda użyta w trakcie oczyszczania najczęściej jest wodą podziemną sczerpaną z rejonu zanieczyszczenia. W ten sposób unika się degradowania wody niezanieczyszczonej. Ponadto woda użyta w trakcie remediacji pracuje w systemie niemalże zamkniętym (następują bowiem straty wody poprzez jej parowanie z powierzchni płyty remediacyjnej).

Prowadzony proces oczyszczania jest stale monitorowany za pomocą analiz mikrobiologicznych i chemicznych próbek gruntu. Na podstawie wyników analiz podejmowane są decyzje o aplikacji biopreparatu, dawkowaniu składników odżywczych i zakończeniu procesu oczyszczania.

Płyta remediacyjna
Wybieranie grunt zanieczyszczonego
Wybieranie grunt zanieczyszczonego

REMEDIACJA IN SITU – Biodegradacja zanieczyszczeń gruntu w technologii IN SITU – w miejscu skażenia.

Zanieczyszczenia substancjami ropopochodnymi mogą występować na stosunkowo dużych obszarach i niekiedy na znacznych głębokościach, szczególnie gdy zwierciadło wód podziemnych występuje głęboko. W takich wypadkach wybranie i przewiezienie skażonego gruntu byłoby zbyt kosztowne lub niemalże niewykonalne ze względów ekonomicznych i technicznych, stąd też najlepszym rozwiązaniem w tych przypadkach jest przeprowadzenie remediacjiw miejscu skażenia IN SITU.

Technologia IN SITU polega na zainstalowaniu systemu technologicznego, w którym następuje obrót wodą, do której aplikuje się preparat bakteryjny. Woda krążąc w gruncie dostarcza aktywny biopreparat w rejon skażonych gruntów, w których następuje proces biodegradacji.

Instalacja w technologii IN SITU składa się z:

 • szeregu otworów eksploatacyjnych, które często pełnia jednocześnie role bariery hydrogeologicznej (ilość otworów jest zależna od lokalnych warunków hydrogeologicznych i wielkości zanieczyszczenia);
 • systemu oczyszczania wody;
 • namnażalnika preparatu bakteryjnego;
 • bioreaktora;
 • systemu aplikacyjnego, który może być siecią otworów aplikacyjnych służących do zatłaczania roztworu, szeregiem urządzeń zraszających lub mieć postać dołów albo rowów chłonnych (wybór systemu aplikacyjnego jest uzależniony od warunków geologicznych występujących w danym miejscu).
Schemat oczyszczania w technologii „IN-SITU”

W – system oczyszczania wody
Np – namnażalnik preparatu bakteryjnego
B – bioreaktor
A – otwory aplikacyjne
E – otwory eksploatacyjne
z.w.g. – zwierciadło wód gruntowych

Za pomocą otworów eksploatacyjnych z rejonu zanieczyszczonego jest pompowana woda podziemna, która następnie w zależności od konieczności jest odpowiednio podczyszczana przez system oczyszczania wody i przekazywana dalej do namnażalnika preparatu bakteryjnego i bioreaktora. W namnażalniku przygotowywany jest koncentrat biopreparatu, z którego w bioreaktorach produkuje się biopreparat w ilości, która aktualnie jest wymagana w czasie procesu aplikacji. Wytworzony biopreparat następnie jest aplikowany w skażony rejon poprzez system aplikacyjny. Bakterie dostarczone w ten sposób do gruntu w wyniku wzajemnego współdziałania powodują rozkład zanieczyszczeń substancjami ropopochodnymi.

Do skutecznego przeprowadzenia procesu oczyszczania potrzebne są w odpowiednich proporcjach składniki mineralne i substancje odżywcze, które dostarczane są na etapie wytwarzania koncentratu i samego biopreparatu. Ponad to, ważnymi czynnikami są jeszcze: dostęp tlenu do gruntu, temperatura otoczenia i wilgotność. Stąd też, niekiedy stosuje się dodatkowe napowietrzanie gruntu, np. za pomocą otworów aplikacyjnych, lub nawadnianie, np. poprzez zraszanie.

Proces oczyszczania jest stale monitorowany za pomocą analiz chemicznych i mikrobiologicznych próbek gruntu i wody. Wyniki analiz stanowią podstawę po podejmowania decyzji odnośnie prowadzenia procesu rekultywacji i jego ostatecznego zakończenia.

Proces oczyszczania metodami biotechnologicznymi w systemie „IN SITU” jest procesem długotrwałym. Zależy on od konkretnych przypadków, ale często obejmuje on okres czasu od 2 do 10 lat.

Sczerpywanie wolnego produktu naftowego

Wiele z powszechnie stosowanych substancji ropopochodnych, takich jak paliwa (benzyny, olej napędowy), są substancjami niepolarnymi i charakteryzują się gęstością mniejszą od wody, przez co po dostaniu się ich do wody tworzą warstwę wolnego produktu naftowego pływającą na jej powierzchni.

Przed rozpoczęciem remediacji metodami biotechnologicznymi unoszącą się na powierzchni wody warstwę substancji ropopochodnych należy oddzielić od wody w celu umożliwienia zastosowania i poprawy skuteczności metod biologicznych.

Do sczerpywania wolnego produktu naftowego służy odpowiednia instalacja złożona z otworów eksploatacyjnych wyposażonych w odpowiednie skimmery, z których można selektywnie odpompować wodę i produkt naftowy. System, którym dysponuje DEKONTA Polska Sp. z o.o., zapewnia, począwszy od miejsca pozyskania produktu po miejsce jego zmagazynowania, hermetyzację procesu i pneumatyczne transportowanie produktu. Stąd też, instalacja ta jest bardzo bezpieczna, co nie jest bez znaczenia w rejonach zagrożonych wybuchem, np. w obrębie baz paliwowych czy rafinerii.

Przykładowy skimmer
Przykładowy skimmer

1 – kompresor
2 – szafa sterująca
3 – zbiornik na sczerpane produkty naftowe
4 – wolny produkt naftowy
5 – zwierciadło wód podziemnych
6 – piezometr
7 – skimmery
8 – komora czerpaka

linie:
A – sprężonego powietrza
B – sterujące
C – czerpanego produktu

Prezentowany system pozwala na pozyskiwanie wolnego produktu naftowego z głębokości do 45 m p.p.t. Umożliwia na przemieszczanie produktu w terenie do 250 m, automatyczne sterowanie procesem pompowania z czujnikiem rozdziału faz produkt naftowy – woda, zapewniającym separację i blokującym pompowania niepożądane, z informacją o zmianie poziomu wody podziemnej. Całość systemu jest sterowana elektronicznie.

Istnieją dwie odmiany systemu – dynamiczna, służącą do sczerpywania produktu naftowego o miąższości powyżej 5 cm i statyczna, stosowana, gdy grubość filmu produktu naftowego nie przekracza 5 cm. Odmiany te można stosować naprzemiennie w zależności od potrzeb.

Uzyskane w ten sposób produkty naftowe mogą zostać ponownie wykorzystane do produkcji paliw w rafineriach lub przerobione w inny sposób gdy ich jakość jest niezadowalająca.

Instalacja kontenerowych stacji oczyszczania wód

W miejscach skażonych substancjami ropopochodnymi oprócz zanieczyszczonego gruntu bardzo często również są zanieczyszczone wody podziemne.

Zanieczyszczone wody spompowuje się do systemu oczyszczającego, który składa się m.in. z separatora węglowodorów i wieży strippingowej. W separatorze pozostałości wolnego produktu naftowego, aerozole i cząstki stałe zostają oddzielone od wody, a w wyniku procesów zachodzących w wieży strippingowej następuje obniżenie stężenia lotnych związków organicznych (VOC). Dalsze oczyszczanie wody można prowadzić metodą biotechnologiczną poprzez zaaplikowanie do wody preparatu bakteryjnego. Podobnie jak w przypadku gruntów, substancje ropopochodne ulegają rozkładowi.

DEKONTA Polska Sp. z o.o. posiada własną kontenerową stację oczyszczania wody z substancji ropopochodnych, która może pracować samodzielnie lub jako urządzenie wspomagające przy oczyszczaniu gruntów metodami biotechnologicznymi. Stacja umożliwia obniżenie stężenia sumy substancji ekstrahujących się eterem naftowym w wodzie do poziomu 10 mg/dm3. Ponadto obniża także zawartość żelaza i manganu.
W skład kontenerowej stacji oczyszczania wody wchodzi m.in. separator węglowodorów, wieża strippingowa i odżelaziacze / odmanganiacze.

Wnętrze kontenerowej stacji oczyszczania wody
Schemat kontenerowej stacji oczyszczania wody

1 – separator węglowodorów
2 – odżelaziacz / odmanganiacz
3 – wieża strippingowa
4 – system oczyszczania powietrza z wieży strippingowej
A – wpływ zanieczyszczonej wody
B – wlot powietrza
C – odpływ oczyszczonej wody
D – wylot oczyszczonego powietrza

Często oczyszczanie wody związane jest z oczyszczaniem gruntów w technologii IN SITU. Zanieczyszczona woda jest bowiem wykorzystywana i „obracana” w procesie remediacji, będąc jednocześnie nośnikiem dla bakterii aplikowanych do gruntu. Wówczas w trakcie oczyszczania gruntu następuje także oczyszczanie wody.

Usuwanie skutków awarii komunikacyjnych

Oferujemy remediację terenów skażonych w wyniku awarii lub wypadków komunikacyjnych.

Awarie, wypadki czy też katastrofy komunikacyjne są zdarzeniami losowymi występującymi w różnych miejscach, z różną częstotliwością i zasięgiem oddziaływania. W przypadku przewożenia takich substancji jak paliwa i oleje nierzadko dochodzi również do skażenia gruntów i wód w rejonie danego zdarzenia. W następstwie zostają wydane decyzje nakładające obowiązek przeprowadzenia remediacji skażonego rejonu.

Realizacja prac mających na celu usunięcie zagrożenia dla środowiska (po działaniach wykonanych przez jednostki ratownicze i po otrzymaniu stosownego zlecenia) obejmują następujące czynności:

 • przyjazd na miejsce zdarzenia i wykonanie badań środowiska w celu określenia zasięgu i stopnia skażenia (pobór próbek i wykonanie analiz laboratoryjnych),
 • po uzyskaniu wyników analiz opracowanie projektu prac rekultywacyjnych i złożenie na tej podstawie do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska wniosku o przeprowadzenie działań naprawczych,
 • przedstawienie dla ubezpieczyciela wstępnego kosztorysu przeprowadzenia remediacji środowiska,
 • po otrzymaniu niezbędnych decyzji i zatwierdzeniu kosztorysu uzgodnienie z właścicielem lub zarządcą terenu (np. właściwym Oddziałem GDDKiA) terminu i warunków realizacji prac,
 • wydobycie zanieczyszczonych gruntów, transport i unieszkodliwienie,
 • przywiezienie czystego gruntu celem uzupełnienia wykopu i odpowiednie zagęszczenie,
  pobranie próbek gruntu i wykonanie analiz laboratoryjnych celem potwierdzenia osiągnięcia zakładanego efektu ekologicznego,
 • opracowanie sprawozdania o zakończeniu działań naprawczych i złożenie w RDOŚ,
 • przekazanie kompletnej dokumentacji oraz rozliczenie finansowe zadania.
Awaria komunikacyjna

Całość prac wykonujemy pod nadzorem osób posiadających odpowiednie kwalifikacje i niezbędne uprawnienia.

Proponowane rozwiązanie tego typu problemów pozwala firmom transportowym na prowadzenie swojej działalności bez konieczności angażowania się w dodatkowe zagadnienia.