Geotechnika

Jest ściśle związana z inżynierią lądową. Jest to nauka o pracy i badaniach ośrodka gruntowego dla celów projektowania i wykonawstwa budowli ziemnych i podziemnych oraz fundamentów budynków i nawierzchni drogowych. Jest to nauka interdyscyplinarna, wykorzystująca gruntoznawstwo, mechanikę gruntów, fundamentowanie, geologię – w szczególności z geologią inżynierską, chemią, fizyką, mechaniką budowli, reologią etc.

Zakres wykonywanych prac:

  • opnie geotechniczne i dokumentacje badań podłoża gruntowego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  • projekty geotechniczne gruntowego zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z 25.04.2012r. w sprawie geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych
  • otwory wiertnicze
  • badania gruntu (polowe, laboratoryjne)
  • sondowanie gruntu
  • kontrola zagęszczenia gruntu

Geologia inżynierska

Geologia inżynierska określa warunki wodno-gruntowe dla potrzeb posadowienia obiektów budowlanych. Głównym przedmiotem badań geologii inżynierskiej w Polsce są osady czwartorzędowe, ponieważ grunty tego wieku pokrywają ok. 80% powierzchni Polski. Poza osadami czwartorzędowymi ze względu na specyficzne właściwości dużą wagę przywiązuje się do dokładnego rozpoznania położenia oraz właściwości iłów trzeciorzędowych facji poznańskiej.

Zakres wykonywanych prac:

  • Projekty robót geologicznych zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze
  • dokumentacje geologiczno-inżynierskie dla potrzeb posadawiania obiektów budowlanych (kubaturowych, liniowych, budownictwa wodnego, składowisk odpadów) zgodnie z wymogami ustawy Prawo Geologiczne i Górnicze
Wiercenia i pobór prób na terenie nowej linii METRA Warszawa