Firma DEKONTA Polska Sp. z o.o. otrzymała dofinansowania na realizację projektu p.n. ,,Opracowanie technologii oczyszczania in situ gleby zanieczyszczonej związkami ropopochodnymi zalegającymi do minimum 4 metrów pod powierzchnia” na lata od 01.01.2017 r. do 30.06.2018 r. ze środków POIR:

Cel projektu:

Celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności Spółki poprzez opracowanie efektywnej kosztowo technologii oczyszczania gleby zanieczyszczonej substancjami ropopochodnymi, która działa również w niskich temperaturach i w obecności metali ciężkich.

Planowane efekty:

zwiększenie efektywności działań polegających na wydłużeniu okresu w ciągu roku, w którym może być prowadzona efektywna remediacji
obniżenie kosztów prowadzonych działań w przypadku terenów gdzie zanieczyszczenia zalegają głęboko i nie ma możliwości doprowadzenia zapowietrzenia.

Całkowita wartość realizacji projektu: 492 000,00 zł

Wkład Funduszy Europejskich: 280 000 zł