Ochrona środowiska to jest całokształt działań i rozwiązań zmierzających do naprawienia wyrządzonych szkód w środowisku naturalnym wraz z zapobieganiem wyrządzeniu szkód fizycznemu otoczeniu lub zasobom naturalnym, jak też działania zmierzające do zmniejszenia ryzyka wystąpienia takich szkód.

Zakres wykonywanych prac:

  • Rozpoznanie i ocena zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wody podziemnej
  • Akredytowany pobór prób wód podziemnych i gruntów
  • Akredytowane analizy chemiczne gruntu i wody
  • Monitoring środowiska
  • Projekty prac remediacyjnych
  • Operaty wodnoprawne
  • Raporty o oddziaływaniu na środowisko
  • Raporty Due diligence
  • Doradztwo środowiskowo-prawne

Wykonujemy prace i dokumentacje zgodnie ze standardami dla uzyskania Certyfikatu BREEAM.

Rozpoznanie i ocena zanieczyszczenia gleby i ziemi oraz wody podziemnej.

Wykonujemy rozpoznanie i ocenę stanu środowiska gruntowo-wodnego, w celu oceny ryzyka związanego z koniecznością doprowadzenia środowiska gruntowo-wodnego do wymaganych standardów jeszcze przed przystąpieniem do realizacji procesu inwestycyjnego. Analizy środowiska gruntowo wodnego wykonujemy zgodnie z wymogami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 01.09.2016r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Do wykonania prawidłowej oceny zanieczyszczenia gleby, ziemi oraz wody podziemnej najpowszechniej stosowane są otwory/sondy badawcze, badania atmogeochemiczne, analizy laboratoryjne i geofizyczne.

Otwory/sondy badawcze pozwalają na poznanie profilu geologicznego, położenia zwierciadła wód podziemnych oraz na pobór próbek gruntu i wody podziemnej do dalszych badań laboratoryjnych.

Badania atmogeochemiczne są szybkim i ekonomicznym sposobem na określenie zasięgu skażenia środowiska substancjami ropopochodnymi i innymi związkami organicznymi oraz prowadzenie monitoringu. Badania te można traktować jako wstępne lub pomocnicze. Polegają one na określeniu w w powietrzu gruntowym zawartości związków należących do grupy VOC (volatile organic compounds – lotne związki organiczne). W metodzie tej zastosowany sprzęt ma bardzo dużą rolę. DEKONTA Polska Sp. z o.o. dysponuje precyzyjnym miernikiem ECOPROBE 5 będącym połączeniem w jednym urządzeniu dwóch analizatorów: PID i IR.

Pomiar w terenie
Pomiar w terenie

Analizator PID pozwala na określenie sumy zawartości związków organicznych zawierających w sobie atom węgla. Wśród związków, na które jest czuły analizator, występują m.in. węglowodory aromatyczne, ketony, aldehydy, aminy, węglowodory chlorowane i inne oprócz metanu, propanu, etanu. Drugim analizatorem jest analizator podczerwieni IR pozwalający na selektywne określenie stężeń w powietrzu dwutlenku węgla, metanu i sumy węglowodorów, które najczęściej są stosowane jako paliwa. Ponadto ECOPROBE 5 mierzy jeszcze stężenie tlenu i temperaturę powietrza. Otrzymane wyniki można użyć do sporządzenia mapy przedstawiającej rozkład pomierzonych wskaźników i na tej podstawie wyinterpretować zasięg ewentualnego skażenia.

Przykładowy rozkład stężeń węglowodorów na podstawie pomiarów PID
Przykładowy rozkład stężeń węglowodorów na podstawie pomiarów PID

Analizy laboratoryjne gleby, ziemi oraz wody podziemnej wykonywane są w laboratorium posiadającym akredytację. Badania te szczegółowo pokazują zawartość substancji w badanej próbie. Badania te są podstawą do stwierdzenie czy występuje zanieczyszczenie w środowisku.

Badania geofizyczne pozwalają na prawie ciągłe rozpoznanie środowiska gruntowo-wodnego. Polegają one na pomiarze wybranej wielkości fizycznej, np. przewodności elektrycznej gruntu, a następnie zinterpretowaniu wyników w odniesieniu do budowy geologicznej. Stwierdzone w trakcie interpretacji ewentualne anomalie można w wielu przypadkach powiązać z istnieniem elementów infrastruktury lub zanieczyszczeniami. Badania geofizyczne są metodami stosunkowo tanimi, szybkimi i mało- lub bezinwazyjnymi. W połączeniu z wynikami uzyskanymi z otworów badawczych uzyskuje się dokładny opis stanu środowiska gruntowo-wodnego.

Przykładowa interpretacja badań konduktometrycznych
A – strefy występowania zanieczyszczeń węglowodorami
B – zasięg płyty żelbetonowej