JESTEŚMY ZAWSZE TAM, GDZIE POTRZEBUJE NAS ŚRODOWISKO

Firma DEKONTA Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2001 roku. Działalność firmy związana jest z rozwiązywaniem problemów dotyczących środowiska. Oferujemy kompleksowe rozwiązywanie zaistniałych problemów od wstępnych faz studialnych i projektowych poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań w terenie po końcowe opracowania i sprawozdania.

Najważniejsze fakty o firmie:

 • Specjalnością firmy jest remediacja IN SITU i EX SITU.
 • Wykonujemy prace związane zarówno z rozpoznaniem warunków geologicznych jak i określeniem zasięgu i stopnia skażenia środowiska i na tej podstawie opracowujemy projekty remediacji.
 • Działamy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z następującymi normami: ISO 9001:2015,  ISO 14001:2015 oraz ISO 45001:2018, potwierdzony stosownym Certyfikatem.
 • Posiadamy numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami o numerze BDO 000061711.
 • Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową oraz zaplecze techniczne zarówno do prac rozpoznawczych jak i właściwych prac remediacyjnych.
 • Specjalnością firmy, na co wskazuje jej nazwa, jest dekontaminacja lub ogólniej remediacja i rekultywacja czyli oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń ropopochodnych i metali ciężkich. W tej dziedzinie stosujemy sprawdzone biotechnologiczne metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, czyli wykorzystujemy bakterie do pracy na naszą korzyść.
 • Proces rekultywacji i remediacji wiąże się ściśle z rozpoznaniem rodzaju i zasięgu zanieczyszczeń jak też z rozpoznaniem ogólnych warunków przyrodniczych. Stąd też możemy zaoferować wachlarz różnych prac z dziedziny geologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, potrzebnych nie tylko w trakcie remediacji zanieczyszczonych obszarów, ale również możliwość wykonania opracowań związanych z wpływem inwestycji lub obiektu na środowisko.
 • Działalność na polu ochrony środowiska wymaga wiedzy i doświadczenia z różnych dyscyplin naukowych oraz sprawdzonych rozwiązań technicznych, dlatego DEKONTA Polska Sp. z o.o. współpracuje z innymi firmami w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Naszym głównym partnerem jest czeska firma DEKONTA a.s. będąca liderem na europejskim rynku w zakresie oczyszczania środowiska z substancji ropopochodnych. Ponadto współpracujemy również z ośrodkami badawczo-naukowymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

Zintegrowany system Zarządzania

DEKONTA Polska Sp. z o. o. ustanowiła i realizuje własną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Postępując zgodnie z tymi założeniami, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, staramy się zapewnić najwyższą jakość realizacji oczekiwań Klientów, bezpieczeństwo Pracowników oraz coraz pozytywniejszy wpływ na otaczające nas środowisko.

MISJA I POLITYKA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ, ŚRODOWISKIEM, BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W DEKONTA POLSKA SP. Z O.O.

Misję naszego przedsiębiorstwa można zawrzeć w następujących kierunkowych zasadach działania:

NASZ CEL TO PROFESJONALNA REALIZACJA USŁUG PROEKOGLOGICZNYCH JESTEŚMY ZAWSZE TAM, GDZIE POTRZEBUJE NAS ŚRODOWISKO

Pragniemy,  aby   DEKONTA   Polska   Sp.   z   o.o.   utożsamiana   była   z najwyższą   jakością i profesjonalizmem pod względem świadczonych usług, jakości obsługi klienta oraz działalności środowiskowej.

Strategia Spółki jest nastawiona na osiąganie poniższych celów :

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Organizacji ;
 • spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań norm, przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • optymalizacja procedur i upowszechnienie informacji z zakresu funkcjonowania Organizacji ;
 • uwzględnienie oczekiwań  stron zainteresowanych w procesie ciągłego doskonalenia ZSZ ;
 • stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego technologii ;
 • zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym ;
 • sprawne i profesjonalne wykonywanie zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy ;
 • zapewnienie szkoleń BHP a także niedopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności zawodowych ;
 • Zobowiązanie do eliminowania zagrożeń i ograniczenia ryzyka dotyczącego BHP ;
 • Zobowiązanie do konsultacji i współdziałania pracowników oraz przedstawicieli pracowników.

Kierownictwo firmy DEKONTA Polska Sp. z o.o. zobowiązuje się do stosowania i przestrzegania wszystkich wymagań Zintegrowanego Systemu Zarządzania oraz przepisów prawnych i innych.

Pracownicy mają świadomość istoty i ważności swoich zadań i tego, jak przyczyniają się do osiągania zobowiązań systemu zarządzania.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej polityki została podjęta przez Prezesa Zarządu i zakomunikowana stronom zainteresowanym na stronie internetowej Spółki.

Polityka została zatwierdzona przez Prezesa Zarządu.

Potwierdzeniem skutecznego realizowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest posiadany przez Spółkę certyfikat w zakresie:

 • ISO 9001:2015 – zarządzanie jakością
 • ISO 14001:2015 – zarządzanie środowiskowe
 • ISO 45001:2018 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

EA Multilateral Agreement Committee 23 września 2004 roku podjął decyzję o przyjęciu Polskiego Centrum Akredytacji do grona sygnatariuszy EA MLA w zakresie akredytacji i dlatego posiadany przez nas certyfikat jest uznawany w całej Europie.