JESTEŚMY ZAWSZE TAM, GDZIE POTRZEBUJE NAS ŚRODOWISKO

Firma DEKONTA Polska Sp. z o.o. działa na polskim rynku od 2001 roku. Działalność firmy związana jest z rozwiązywaniem problemów dotyczących środowiska. Oferujemy kompleksowe rozwiązywanie zaistniałych problemów od wstępnych faz studialnych i projektowych poprzez przeprowadzenie odpowiednich działań w terenie po końcowe opracowania i sprawozdania.

Najważniejsze fakty o firmie:

 • Specjalnością firmy jest remediacja IN SITU i EX SITU.
 • Wykonujemy prace związane zarówno z rozpoznaniem warunków geologicznych jak i określeniem zasięgu i stopnia skażenia środowiska i na tej podstawie opracowujemy projekty remediacji.
 • Działamy w oparciu o wdrożony Zintegrowany System Zarządzania na zgodność z następującymi normami: PN-EN ISO 9001:2015, PN-EN ISO 14001:2015 oraz PN-N-18001:2004, potwierdzony stosownym Certyfikatem.
 • Posiadamy numer rejestrowy w Bazie Danych o produktach i opakowaniach oraz gospodarce odpadami o numerze BDO 000061711.
 • Posiadamy wykwalifikowaną i doświadczoną kadrę naukową oraz zaplecze techniczne zarówno do prac rozpoznawczych jak i właściwych prac remediacyjnych.
 • Specjalnością firmy, na co wskazuje jej nazwa, jest dekontaminacja lub ogólniej remediacja i rekultywacja czyli oczyszczanie środowiska z zanieczyszczeń ropopochodnych i metali ciężkich. W tej dziedzinie stosujemy sprawdzone biotechnologiczne metody oczyszczania środowiska gruntowo-wodnego, czyli wykorzystujemy bakterie do pracy na naszą korzyść.
 • Proces rekultywacji i remediacji wiąże się ściśle z rozpoznaniem rodzaju i zasięgu zanieczyszczeń jak też z rozpoznaniem ogólnych warunków przyrodniczych. Stąd też możemy zaoferować wachlarz różnych prac z dziedziny geologii, hydrogeologii i geologii inżynierskiej, potrzebnych nie tylko w trakcie remediacji zanieczyszczonych obszarów, ale również możliwość wykonania opracowań związanych z wpływem inwestycji lub obiektu na środowisko.
 • Działalność na polu ochrony środowiska wymaga wiedzy i doświadczenia z różnych dyscyplin naukowych oraz sprawdzonych rozwiązań technicznych, dlatego DEKONTA Polska Sp. z o.o. współpracuje z innymi firmami w celu zapewnienia odpowiedniej jakości świadczonych usług. Naszym głównym partnerem jest czeska firma DEKONTA a.s. będąca liderem na europejskim rynku w zakresie oczyszczania środowiska z substancji ropopochodnych. Ponadto współpracujemy również z ośrodkami badawczo-naukowymi: Akademią Górniczo-Hutniczą, Politechniką Świętokrzyską, Politechniką Warszawską i Uniwersytetem Warszawskim.

Zintegrowany system Zarządzania

DEKONTA Polska Sp. z o. o. ustanowiła i realizuje własną Politykę Zintegrowanego Systemu Zarządzania. Postępując zgodnie z tymi założeniami, dzięki zaangażowaniu wszystkich pracowników, staramy się zapewnić najwyższą jakość realizacji oczekiwań Klientów, bezpieczeństwo Pracowników oraz coraz pozytywniejszy wpływ na otaczające nas środowisko.

Polityka Zintegrowanego Systemu Zarządzania jakością, środowiskiem, bezpieczeństwem i higieną pracy

Misję naszego przedsiębiorstwa można zawrzeć w następujących kierunkowych zasadach działania :

NASZ CEL TO PROFESJONALNA REALIZACJA USŁUG PROEKOLOGICZNYCH

JESTEŚMY ZAWSZE TAM, GDZIE POTRZEBUJE NAS ŚRODOWISKO

Pragniemy, aby DEKONTA Polska była utożsamiana z najwyższą jakością i profesjonalizmem pod względem świadczonych usług, obsługi Klienta oraz działalności środowiskowej.

Strategia Spółki jest nastawiona na osiąganie poniższych celów :

 • podnoszenie kwalifikacji pracowników Organizacji ;
 • spełnienie wszystkich obowiązujących wymagań norm, przepisów prawnych i innych w zakresie ochrony środowiska oraz bezpieczeństwa i higieny pracy
 • optymalizacja procedur i upowszechnienie informacji z zakresu funkcjonowania Organizacji ;
 • uwzględnienie oczekiwań  stron zainteresowanych w procesie ciągłego doskonalenia ZSZ ;
 • stosowanie nowoczesnych, przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego technologii ;
 • zobowiązanie do ochrony środowiska, w tym do zapobiegania zanieczyszczeniom
 • zapobieganie wypadkom przy pracy, chorobom zawodowym oraz zdarzeniom potencjalnie wypadkowym ;
 • sprawne i profesjonalne wykonywanie zadań w sposób zapewniający bezpieczeństwo i higienę pracy ;
 • zapewnienie szkoleń BHP a także niedopuszczenie pracownika do pracy, do której wykonywania nie posiada on wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejętności .

Kierownictwo Spółki zobowiązuje się do przestrzegania wszystkich wymagań zintegrowanego systemu zarządzania oraz przepisów prawnych i innych.

Pracownicy mają świadomość istoty i ważności swoich zadań oraz tego, jak przyczyniają się do osiągania celów systemu zarządzania.

Decyzja dotycząca wprowadzenia niniejszej Polityki została podjęta przez Prezesa Zarządu i zakomunikowana stronom zainteresowanym na stronie internetowej Spółki.

Potwierdzeniem skutecznego realizowania Polityki Zintegrowanego Systemu Zarządzania jest posiadany przez Spółkę certyfikat w zakresie:

 • ISO 9001:2008 – zarządzanie jakością w organizacji
 • ISO 14001:2005 – zarządzanie środowiskowe w organizacji
 • PN-N 18001:2004 – zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacji

EA Multilateral Agreement Committee 23 września 2004 roku podjął decyzję o przyjęciu Polskiego Centrum Akredytacji do grona sygnatariuszy EA MLA w zakresie akredytacji i dlatego posiadany przez nas certyfikat jest uznawany w całej Europie.

certyfikat-ISO